گروه جامع Gatwick در اطراف چلسی تقویت می شود تا در تمام زمینه های قومی مفهومی باشد